+383 44 133 181 | +383 44 125 858 info@fundamenti-ks.com

Rreth Nesh

Ndërmarrja Private Tregtare “FUNDAMENTI” nga Gjilani, pas reformave shoqrore në ekonomi mdi lejimin e regjistrimit të Ndërmarrjeve ne pronsi private,është bërë rijistrimi I NTP “FUNDAMENTI”. me seli në Gjilan në vitin 1990 Veprimtari e kësaj Ndërmarrje ka qen tregtia me të gjithë llojet e materijaleve ndertimore,prodhimtarija,projektimet e objekteve ndertimore të të gjitha llojeve,ndertimi ,riparimi,meremetimi dhe mbikqyrja profesionalie e tyre gjat ndertimit, Ndertimi I onbjekteve ndertimore për nevoja të banimit dhe atyre afariste ishte I madh sidomos pas reformave ekonomike për privatizimin e kapitelit individual-privat pas viteve të nëntdhjeta të shekullit të kaluar, I cili ka mundsuar angazhimin e shum ndermarrjeve private për ushtrimin e kësaj veprimtarie.

Ndermarrja private-tregtare “FUNDAMENTI” në Gjilan në fillim është marrur me projektimin e objekteve të ndërtomtarisë së ulët ,të rrugve kanalizimeve dhe ujësjellësve të vendbanimeve të ndryshme,të cilat projektet kan sherbyer për kompletimin e dokumentacioneve teknike-investive si pë rregullimin e dokumenteve financiare ashtu edhe për ndertimin e tyre.Njiherit kan shërbyer edhe për sigurimin e donacioneve nga ana e bankave të cilat I kan firmosur ndertimet e këtyre objekteve. Kjo Ndërmarrje ka hartuar projektet detajet për rrugët lokale të qytetit të FushëKosovës mbi 16km gjatësi,projektin e rrugës Tuxhec-Hjakobillë me gjatësi 10km,projektin e Republikes se Kosovës të cilat I kan shërbyer investuesve në mënyrë profesionale gjat realizimit të ndertimit të tyre.

Edhe në lamin e ndertimit edhe rregullimit të kanalizimeve edhe ujësjellesve jan hartuar shum projekte në tër teritorin e komunes se Gjilani si ne vendbanimin Lipijanit,Suharekes dhe të Presheves.
Jan punuar shum projekte të objekteve të ndertimtariës së lartë të banimit dhe afariste si në qytetin e Gjilanit ashtu dhe të fshatrave, në Prishtinë etj.Janë ndërtuar shum objekte ndërtimore për nevoja të investitorëve të ndryshëm në mënyrë profeionale. Në kuader të ekipit profesional ,NTP “ FUNDAMENTI” ka angazhuar ekspert profesional të drejtimeve të ndryshëm si arkitekt,inxhinjer të diplomuar të ndertimtarisë ,të hidrondertimtarisë,doktor shkence,teknik,gjeodet etj,të cilet me përvojen e tyre I kanë kryes obligmet e marrura për projektim , ndertim dhe percjellje te ndertimit-mbikqyrje me sukses të plotë pa as një vrejtje. Më von në fillim të vitit -2000,2001 e këndej u paraqiten kërkesat shum të mdha për pun zejtare ndertimore si për montimin e pllakave të qeramikes, sovatimeve të brendshme e të jashtme,të kanalizimit edhe ujësjellësit të brendshëm të objekteve ndertimore. Pas luftës së vitit 1999 në kosovë ka gjet aplikim të gjerë në punët zejtare ndertimore dhe përpunimi I granitit edhe mermerit.Në fillim kërkesat kan qen për punimin e shkallëve,shtrimin e koridoreve dhe hapsirave të ndryshme brenda objekteve ,vendosja e fshave te brendshme dhe të jashtme për dritare prej mermeri e graniti si dhe punimi I gurëve të kuzhinave. Duke u nisur nga nevojat e paraqitur dhe kërkesat e ndryshme të investitorëve,stafi udhëheqës I NTP “FUNDAMENTI” nga Gjilani I cili ushëheqet nga Bashkim Halili, ekonimist është angazhuar në sigurimin e pajimeve tekinike-blerjes se makinerisë përpunuese për granit dhe mermer si dhe të aftsimit të fuqisë punëtore për përpunimin e granitit dhe mermerit në mënyrë profesionale sipas kërkesave të tregut konsumuse dhe të sigurimit të furnzuesve me lëndë të parë (granit dhe mermer). Tani pajimet me të cilat disponon NTP “ FUNDAMENTI” për përpunimin e granitit dhe mermerit mundsojnë punë profesionale automatike në mënyrë elektronik me precizitet të lartë si që janë prerjet edhe dhënja e formës së elementeve të graniti dhe mermerit sipas kërkesave dhe dëshirave të konsumatorëve. Prerjet dhe lëmimet e pllakave dhe elementeve të ndryshme të cilat bëheshim me brusalica me diskqe e lëmimet gjithashtu me leter e disqe.tani bëhen në mnyrë automatime me makina special elektronike me precizitet dhe shpejtësi. Makineria e montuar në hallat prodhuse të NTP “FUNDAMENTI” në Gjilan e cila gjindet ne anen e dhjathtë të rrugës magjistrale Gjilan-Prishtinë në afersi të vendbanimit Pasjak ,paraqet një rrumbullaksim të proqesit tekologjim për punimin e granitit dhe mermerit për të gjitha fazat e nevojshme. Kryhen të gjithapunët operative .prej prerjes edhe dhënjes se formës se pjesve të pllakave tv mermerit-granitit sipas dizajnimit,lëmimit të tyre,shpurjeve të ndryshme edhe montimit të tyre në vendet e parapara sipas projekteve paraprake të cilat derivojnë nga kërkesat e konsumatorëve.Kualiteti është Europian, ekspeditiviteti gjithashtu për kryrjen e punimeve. Për të gjitha operavionet e nevojshme nëper faza të ndryshme të përpunimi të graniti edhe mermerit dhe punëtorët jan aftsuar dhe ndermarrja disponon me kuader profesional për kryrjen e punimeve. Edhe sa I përket furnizimit me lënd të parë pllaka të granitit dhe mermerit të parapëepunuar nga gaterët përkatës të prodhuesve të ndryshëm .ndërmarrja “FUNDAMENTI” ka siguruar furnitorë me granit edhe mermer të ndryshëm me sasi dhe kualitet të duhur si në vend adhtu edhe jasht vendit si në shtete: Itali,Graqi,Bullgari,Turqi,Kinë etj. Partneriteti me konsumatorët tanë në teritorin e Gjilanit,Prishtinës,Kamenicës,vitisë etj është shu I mirë edhe sa pa kurrfar problmi po arrijm plotsimin e kërkesave të konsumatorëve të ndryshëm. Në vazhdim po japim-ilustrojmë me fotagrifi disa punime të cilat e kemi ekzekutu në puntoritë tona me punëtor tonë nëper vende të ndryshem.